1. Pensjonsreformen

Store deler av nytt pensjonssystem trådte i kraft 1. januar 2011. Pensjonsreformen omfatter hele pensjonssystemet, og har til nå ført til endringer i blant annet folketrygdens alderspensjon, offentlige og private tjenestepensjonsordninger og privat AFP. I tillegg er skattereglene for pensjonister endret, og nye uføreordninger vil tre i kraft i folketrygden og tjenestepensjonsordningene fra 2015.

De viktigste endringene som følger av pensjonsreformen er

- Alleårsopptjening (pensjonen beregnes ut fra alle inntektsår)

- Levealdersjustering

- Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år, både med hensyn til når pensjonen kan tas ut og hvor mye av pensjonen du vil ta ut

- Pensjon kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet

- Nye regler for regulering av pensjon

Alleårsopptjening vil gjelde for yngre årskull som skal ha den nye opptjeningsmodellen i folketrygden. De øvrige endringene vil gjelde for alle. I gammel folketrygd bestemmes pensjonsytelsen ut fra de 20 beste inntektsårene du har hatt gjennom karrieren.

Levealdersjusteringen fører til at utbetalt pensjon vil avhenge av forventet levealder for det årskullet du er født. Det betyr at årlig pensjon blir lavere enn for tidligere årskull dersom forventet levealder øker.

Tidligere var det ikke mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, og dersom du arbeidet ved siden av ble pensjonen avkortet mot arbeidsinntekt. Med innføring av fleksibelt uttak av pensjon kan alle nå ta ut pensjon allerede fra 62 år, og det er mulig å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen blir avkortet.

Pensjonsreformen har medført større endringer for ansatte i privat sektor enn ansatte i offentlig sektor. Pensjonsordningene for offentlig ansatte er stort sett uendret, og er dermed mindre fleksible enn ordningene for ansatte i privat sektor. Du kan lese mer om tjenestepensjon her, og AFP i offentlig og privat sektor etter pensjonsreformen her

Pensjonsreformen vil også føre til omfattende endringer i ordningene for uføre. Folketrygdens uføreordning og uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger er vedtatt endret fra 2015. Fra 2015 vil også skattereglene for uføre legges om slik at uføreytelser skal skattlegges som lønnsinntekt. Den nye uføretrygden i folketrygden vil være høyere enn den gamle uførepensjonen for de fleste, men samtidig vil skatteomleggingen gi et høyere skattenivå. Samlet sett er utgangspunktet at de uføre skal få omtrent like mye i pensjon som i dag. Det vil imidlertid være noen grupper som vil få mindre og noen som vil få mer utbetalt enn med dagens regler.

Det er foreløpig ikke vedtatt hvordan uførepensjonsordningene private tjenestepensjonsordninger skal tilpasses den nye uføretrygden i folketrygden. Et forslag til ny uførepensjon i privat sektor har vært på høring, og Finansdepartementet har varslet at det tar sikte på å fremme et forslag til nye regler for Stortinget i løpet av 2014. Du kan lese mer om endringene i ytelsene til uføre her.

Reformen er et resultat av flere lovvedtak på Stortinget, der et bredt flertall av de politiske partiene har vært enige. Her kan du lese mer om «historien om pensjonsreformen».

Les også