5. Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning fra arbeidsforhold. Det finnes AFP-ordninger både i offentlig og privat sektor, men ordningene er ulike. I privat sektor, kommunal sektor og helseforetakene er AFP-ordningene avtalebasert, det vil si at de inngår i tariffavtalene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverforeningene. I staten er AFP-ordningen lovfestet.

For å ha rett til pensjon fra en AFP-ordning må du jobbe i en virksomhet som er tilknyttet en AFP-ordning når pensjonen skal tas ut. I tillegg kreves det at arbeidsforholdet har hatt en viss varighet, samt at du har hatt en viss inntekt i denne perioden.

I offentlig sektor (staten, kommunene og helseforetakene) er AFP en ren førtidspensjon som kommer til utbetaling mellom 62 og 67 år dersom du slutter å jobbe og har rett til pensjon. AFP utbetales her fram til fylte 67 år, og erstattes da av offentlig tjenestepensjon. Regelverket i de ulike AFP-ordningene i offentlig sektor er stort sett likt.

Privat sektor hadde fram til 1. januar 2011 den samme AFP-ordningen som i offentlig sektor. Fra denne datoen gjelder imidlertid en ny ordning der AFP er en ytelse som kommer som et livsvarig tillegg (påslag) til folketrygdens alderspensjon. Alle ansatte i privat sektor som kvalifiserer for AFP vil få utbetalt AFP, ikke bare de som velger å gå av tidlig som i offentlig sektor.

Du kan også se denne filmen om AFP:

--

Filmen er en del av en serie på syv filmer som ligger på Youtube. Filmene er laget i samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, Senter for Seniorpolitikk og AksjeNorge.

Tabellen under oppsummerer de viktigste forskjellene mellom AFP i offentlig og privat sektor:

  AFP i offentlig sektor AFP i privat sektor
Kvalifikasjonskrav Du må stå i arbeid ved pensjonsuttak, og ha hatt en inntekt siste år på minst 1 G. Videre må du ha hatt inntekt av en viss størrelse i minst 10 år etter at du fylte 50 år. Du må stå i arbeid i 20 prosent stilling ved pensjonsuttak. Videre må du ha jobbet i en virksomhet som har vært tilknyttet AFP-ordningen i minst 7 av de siste 9 årene før du fyller 62 år.
Størrelse på pensjonen Pensjonen er lik den alderspensjon du vil få fra folketrygden fra 67 år pluss et skattepliktig AFP-tillegg på kr 20 400. Fra 65 år kan pensjonen bli beregnet som en offentlig tjenestepensjon (66 % av sluttlønn). Pensjonen beregnes ut fra inntekten du har hatt i alle inntektsår fram til og med 61 år. For hvert år tjener du opp 0,314 % av inntekt opp til 7,1 G.
Mulighet for gradert uttak Du kan ta ut hel eller delvis AFP. Du må ta ut full AFP. 
Tidligste uttaksalder AFP kan tas ut fra 62 år.  AFP kan tas ut fra 62 år. 
Utbetalingsperiode AFP opphører ved fylte 67 år. AFP utbetales livsvarig. 
Regulering Pensjonen reguleres i takt med veksten i G, fratrukket 0,75 prosentpoeng.  Pensjonen reguleres i takt med veksten i G, fratrukket 0,75 prosentpoeng. 
Levealdersjustering AFP levealdersjusteres ikke. AFP levealdersjusteres etter de samme reglene som gjelder for folketrygdens alderspensjon. 
Høyere pensjon jo senere den tas ut Størrelsen på pensjonen avhenger ikke av når den tas ut.

Fra 62 til 70 år blir pensjonen høyere jo senere den tas ut.

Kombinasjon med arbeidsinntekt Ved inntekt ut over et toleransebeløp på kr 15 000 avkortes AFP. AFP avkortes ikke mot arbeidsinntekt.
Kan kombineres med tjenestepensjon AFP og offentlig tjenestepensjon kan ikke utbetales samtidig. AFP kan fritt kombineres med privat tjenestepensjon.
Kombinasjon med alderspensjon fra folketrygden AFP kan ikke utbetales samtidig med folketrygdens alderspensjon. Det er et krav at du må ha tatt ut folketrygd samtidig med AFP.
Hvordan søker du om AFP?  Du må kontakte arbeidsgiver for å søke om AFP. Du søker selv om AFP. Du kan søke elektronisk gjennom Din pensjon på www.nav.no eller via www.afp.no.

 

G er grunnbeløpet i folketrygden. Oppdatert informasjon om størrelsen på G finner du her.

NAV har mer informasjon om AFP.

Mer om AFP i statlig sektor, se Statens pensjonskasse. 

Mer om AFP i private sektor, se Fellesordningen for AFP.

 

Les også