8. Fleksibelt pensjonsuttak

En sentral del av pensjonsreformen er at reglene for uttak av pensjon har blitt langt mer fleksible enn tidligere. Målet med de nye fleksible uttaksreglene er å gi den enkelte arbeidstaker mulighet til å gjennomføre overgangen fra arbeid til pensjon på en måte som er tilpasset egen livssituasjon.

Fleksibiliteten innebærer at det i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og privat AFP nå er mulig å ta ut pensjon fra 62 år. I folketrygden kreves det at pensjonsnivået ved 67 år minst tilsvarer minstepensjonsnivået for å kunne ta ut alderspensjon før 67 år. De nye fleksible uttaksreglene gjør også at det er mulig å kombinere uttak av hel eller delvis pensjon med arbeidsinntekt uten at pensjon fra folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og privat AFP avkortes.

I offentlig sektor er det mindre fleksible uttaksregler enn i privat sektor. Her må du ta ut offentlig AFP dersom du ønsker å ta ut en pensjon før 67 år. Denne pensjonen kan ikke kombineres med arbeidsinntekt uten avkortning. Videre kan tjenestepensjon normalt tidligst tas ut fra 67 år i offentlig sektor, og du får generelt ikke høyere samlet pensjon dersom du utsetter uttaket.

 

Mulighetene for fleksibelt uttak i folketrygden, tjenestepensjonsordninger og AFP er oppsummert under.

   Folketrygd  Offentlig  Tjeneste-  pensjon  Offentlig AFP  Privat  Tjeneste-  pensjon  Privat AFP
Mulighet for fleksibelt uttak  Pensjonen kan tas ut første gang fra 62 til 75 år. Det kreves at pensjonen har en viss størrelse ved uttak før 67 år. Pensjonen kan tas ut første gang fra 67 til 70 år.  Pensjonen kan tas ut første gang fra 62 til 67 år.  Pensjonen kan tas ut første gang fra 62 år.  Pensjonen kan tas ut første gang fra 62 til 70 år. 
Øker pensjon ved senere uttak? Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut.  Samlet pensjon (summen av pensjon fra folketrygd og tjeneste-pensjon) øker ikke ved utsatt uttak.  Samlet pensjon øker ikke ved utsatt uttak.  Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut.   Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut. 
Avkortning av pensjon hvis en fortsetter å arbeide Pensjonen avkortes ikke mot inntekt.  Pensjonen avkortes mot inntekt fra offentlig sektor.  Pensjonen avkortes ved inntekt ut over kr 15.000.  Pensjonen avkortes ikke mot inntekt.  Pensjonen avkortes ikke mot inntekt. 
Fortsatt pensjons-opptjening etter pensjonsuttak hvis en fortsetter å arbeide Ved fortsatt arbeid opptjenes det ytterligere pensjon. Ja, men uttak av pensjon må stanses for å kunne fortsette å arbeide i offentlig sektor Ved fortsatt arbeid kan det opptjenes det ytterligere pensjon.  Ved fortsatt arbeid opptjenes det ytterligere pensjon.  Opptjening av AFP stopper ved fylte 62 år. 
Mulig med gradert pensjon?  Du kan ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent av alders-pensjonen.  Det er kun mulig å ta ut full pensjon. Du kan ta ut gradert AFP  Du kan velge uttaksgrad, men det er krav om at årlig pensjon skal være av en viss størrelse.  Det er kun mulig å ta ut full pensjon. 
Kan pensjons-graden endres?  Uttaksgraden kan økes og senkes helt ned til 0.   Uttaksgraden kan endres.  Kan bare økes til 100 %.    
Regulering av pensjon under utbetaling Pensjonen reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng. Pensjonen reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosent-poeng.  Pensjonen reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosent-poeng.  Pensjonen reguleres ut fra overskudd eller mer dersom arbeidsgiver har bestemt det (inntil veksten i G)  Pensjonen reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosent-poeng.

G er grunnbeløpet i folketrygden. Oppdatert informasjon om størrelsen på G finner du her.

Du kan også se denne filmen om fleksibel alderspensjon:

--

Filmen er en del av en serie på syv filmer som ligger på Youtube. Filmene er laget i samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, Senter for Seniorpolitikk og AksjeNorge.

Les også