FARVE utlyser ekstra forskningsmidler for 2013

Publisert 

Gjennom programmet FARVE finansierer NAV forsøks- og forskningsprosjekter som bidrar til utvikling og gjennomføring av en kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk. Nå utlyses det ekstra FARVE-midler for 2013.

FARVE utlyser ekstra forskningsmidler for 2013

Det er satt av inntil 5 millioner kroner til ett eller flere prosjekter som vil gi ny kunnskap om ordningen arbeidsavklaringspenger (AAP). Søknadsfristen er 15. september. AAP ble innført 1. mars 2010, og erstattet de tidligere ordningene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Nå inviteres forskningsmiljøer til å søke om midler til prosjekter som belyser ett eller flere av følgende temaer:

• Hvilke vurderinger gjør NAV ved innvilgelse av AAP? Hvilke kriterier legges til grunn av NAV-veilederne?

• Er det enklere å få innvilget AAP enn det var å få innvilget ytelsene ordningen erstattet?

• AAP ble innført for å erstatte de midlertidige helserelaterte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Fungerer ordningen bedre enn summen av de tre den erstattet?

• Hvordan jobber veilederne med oppfølging av AAP-mottakere? Hvordan fungerer NAVs kontakt med arbeidsgivere som tar imot AAP-mottakere?

• Er det forskjeller mellom ulike grupper når det gjelder innvilgelse av ytelsen eller oppfølging?

• Er det ulik praksis mellom NAV-kontor?

• Hvordan opplever AAP-mottakere selv prosessen med å søke og få innvilget AAP, herunder selve arbeidsevnevurderingen, innvilgelsen og oppfølgingen?

Les mer om søknadsprosessen på NAV sine hjemmesider.

Les mer om FARVE.