Læring er alles ansvar!

Publisert 

Hvilken utdanningspolitikk er den rette for å bygge kompetansen vi trenger i fremtiden? Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna og Rita Helgesen fra Norsk Lektorlag tar debatten i dette innlegget.

Læring er alles ansvar!
Lise L. Randeberg og Rita Helgesen

Innlegg av Lise Lyngsnes Randeberg, styremedlem i Akademikernes,og president Tekna | Rita Helgesen, varamedlem i Akademikernes styre og leder av Norsk Lektorlag. Publisert i Dagsavisen 16. september 2016.

Nylig var det et toppmøte i regi av kunnskapsministeren om utdanningspolitikk om hvordan vi kan få til bedre kvalitet og mer samarbeid på tvers. Her hadde OECDs utdanningsdirektør Andreas Schleicher et tydelig budskap: Læring foregår på mange arenaer og hele livet, i skolen, i arbeidsliv og på fritiden, og er ikke bare myndighetenes og skolens ansvar - det er alles!

Hvilken utdanningspolitikk er den rette for å bygge kompetansen vi trenger i fremtiden? Ett viktig tiltak er å heve kvaliteten i utdanningssystemet. Godt utdannede lærerkrefter er avgjørende for elevenes læring, og det bør innføres minstekrav i alle fag man underviser i. For å sikre kvaliteten ytterligere bør så mange lærere som mulig ha mastergrad eller hovedfag. Ansatte i skolen må få både rett og plikt til etter- og videreutdanning, og samarbeidet mellom skole og universitets- og høyskolesektor må bli bedre. Det må også forskes mer på det som skjer i skolen.

Kvalitet i skolen er avhengig av god ledelse som er bygget på aktiv medvirkning. Tydelig skoleledelse bidrar til at lærerkollegiet deler erfaring og kunnskap, og gjør skolen til en lærende arbeidsplass. Skoleledere må gi underviserne mer handlingsrom og tid til faglig arbeid. I universitetssystemet må både undervisning og forskning være meritterende, nettopp for at læring skal være et hovedmål.

Veien mot en ferdig utdanning og jobb kan for mange være lang. Systemene for rådgivning og karriereveiledning må bli bedre. Barneskole, ungdomsskole, videregående og høyere utdanning må i større grad samhandle, og ha åpne dører mot arbeids- og næringsliv. Elever som står i fare for å falle fra, må få alternative tilbud som for eksempel praksis i bedrifter.

Arbeidsplassene er også viktige opplæringsarenaer, men undervisere i skole og i høyere utdanning i Norge får i for liten grad systematisk faglig påfyll. I OECD har 25 av 33 land obligatorisk deltakelse i profesjonelle utviklingstiltak, mens utdanningssystemet i Norge langt på vei overlater ansvaret til den enkelte. Våre medlemmer tar ofte det ansvaret, men etterlyser muligheter for karriereveier i skolen. Fagspesialister, veilederspesialister og sensorspesialister med spisskompetanse og oppdatert utdanning kan bidra til en kvalitetsheving. Lektor 2-ordninger er et annet virkemiddel, hvor fagpersoner fra arbeidslivet kommer inn i skolen og sørger for samarbeid om undervisningsopplegg mellom skole og arbeids- og næringsliv.

Akademikerne vil at vi skal ha ambisjoner om å heve kvaliteten i hele utdanningssystemet. Kunnskapsdeling og samarbeid er nøklene til bedre læring i fremtiden. Mastergrads- og hovedfagsutdannede er viktige brikker i dette arbeidet, og vi tar vårt ansvar! Vi har kompetanse innenfor svært mange fagområder, ønsker å lære mer og vil gjerne bidra til andres læring.

Les også